...

هودکس ۲۰۱۴

این تندیس به مناسبت شرکت در نمایشگاه هودکس ۲۰۱۴ به عنوان برند برتر به مجموعه آیسا مبل اهدا شده است

هودکس ۲۰۱۵

این تندیس به مناسبت شرکت در نمایشگاه هودکس ۲۰۱۵ به عنوان برند برتر به مجموعه آیسا مبل اهدا شده است

ایزو ۹۰۰۱

گواهی مربوط به استاندارد مدیریت کیفیت در مجموعه میباشد و در سال ۱۳۹۲ موفق به اخذ این نشان استاندارد شده ایم

هودکس ۲۰۱۲

این تندیس به مناسبت شرکت در نمایشگاه هودکس ۲۰۱۲ به عنوان برند برتر به مجموعه آیسا مبل اهدا شده است

یادبود نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل

این تندیس یادبود در بیستمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل به شرکت آیسا مبل به عنوان یکی از برندهای برتر اعطا شده است

ایزو ۱۰۰۰۲

گواهی مربوط به استاندارد رسیدگی به شکایات مشتریان در سازمان می باشد و از سال ۱۳۹۲ در سازمان پیاده سازی شده است

یادواره حامیان خلیج فارس

این یادبود به پاس حمایت شرکت آیسا مبل از خیج فارس به این شرکت اهدا شده است